Český leader v poskytování
služeb v energetice

Nositel know-how – od úpravy paliv
po vyvedení výkonu

Optimalizace provozu
energetických zařízení

Úspory při hospodaření
s energií

Ochrana ovzduší
a životního prostředí

Kvalifikovaná podpora
udržitelnému rozvoji energetiky

Vývoj a rozvoj nových
technologií pro energetiku

O nás

Značka ORGREZ reprezentuje profesionalitu, zkušenost, kvalitu a inovace více než půl století.

Firma ORGREZ, a.s. poskytuje služby a realizuje dodávky v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, obecně v procesech přeměny energií paliv a výroby a distribuce elektřiny.

Historie společnosti, její pevné zakotvení v české energetice a zejména aktivní přístup kvalifikovaného personálu a sounáležitost zaměstnanců s firmou jsou zárukou dalšího rozvoje a budoucnosti firmy. 

Více informací o společnosti ORGREZ

Obory působnosti

 

Certifikační zkoušky v oblasti elektrických spínacích zařízení – provozuje Divize elektrotechnických laboratoří

Projekt TA04020151 – „Zvýšení bezpečnosti provozu výkonových transformátorů a prevence jejich havárií v důsledku působení korozivní síry“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projekt TH02010028 – „Inovativní vývoj děliče pro efektivní analýzu sypkých hmot“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projekt TH02020288 – „Velmi nízké kmitočty“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projekt TH02010555 – „Databázový systém – točivé stroje“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt Součinnost přenosové a distribuční soustavy v oblasti automatické sekundární regulace napětí a jalových výkonů je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je integrovat tři vzájemně nezávislé Systémy regulace napětí a jalových výkonů do jednoho globálního regulačního systému, který bude zajišťovat hospodárnost, bezpečnost a kvalitu dodávky elektřiny konečnému odběrateli.

Projekt Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výzkum energetické centrály EC CAES, která bude vybavena technologií akumulace elektřiny v tlakovém vzduchu, který je převážně vhodný pro střední energetické zdroje a tedy pro aplikaci v součinnosti s kogeneračním energetickým zdrojem jako primární energetickou technologií o generovaném elektrickém výkonu cca 15 MW.

Projekt Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a vývoj systémového řešení pro udržitelné zpracování odpadních materiálů ze zdravotnických zařízení. Vhodnou možností jsou metody termické hygienizace suchým vzduchem a ozonové hygienizace. Význam výsledků projektu je zesílen zejména současnou pandemií Covid-19.

Společnost ORGREZ, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026707 – Výzkum a vývoj aplikačního SW nástroje pro efektivní hodnocení katalytických procesů.

Cílem projektu je vytvoření SW jak pro efektivní hodnocení katalytických procesů, tak pro komplexní podporu při návrhu SCR technologií pro průmyslové aplikace. SW bude založen na algoritmech machine learningu a výpočtů proudění.Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Projekt je řešen v období 8/2021 až 5/2023.
 
vyrobila Omega Design